Õigusruum

Share on FacebookEmail this to someoneShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this page

eetikakoodeks – kaido@paasteliit.ee – Päästeliit Mail

Oma igapäevases tegevuses lähtub Päästeliit MTÜ Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja teistest õigusaktidest ning vabaühenduste eetikakoodeksist ( Vastu võetud Eesti Mittetulundusühenduste Ümarlaua Suurkogul 7. aprillil 2002. aastal Tartus). Eetikakoodeks sätestab vabaühenduste väärika tegutsemise põhimõtted, mille järgimine tõstab ühenduste ja mittetulundussektori usaldusväärsust ühiskonnas, mis on Päästeliidu tegevuse aluseks.

 

01.09.2010 jõustus uus päästeseadus, mis sätestab senisest selgemalt ja täpsemalt vabatahtliku pääste ülesanded, õigused ja kohustused.

 

Kommenteeritud päästeseaduse väljaande leiate allpool.

Päästeseadusele on koostatud järgmised päästeala vabatahtlust puudutavad alamaktid:

– siseministri määrus “Vabatahtliku päästja kutsesobivuse nõuded ja nendele vastavuse kontrollimise kord ning väljaõppe ja arvestuse läbiviimise kord”

– siseministri määrus “Päästeteenistuja ja päästetööl osaleva vabatahtliku päästja hukkumise, surma või töövõimetuks jäämise korral makstava hüvitise ja kulude arvutamise, määramise ning maksmise kord ja ulatus”

– siseministri määrus ” Vabatahtliku päästja tunnistuse ja eritunnuse kirjeldus ning eritunnuse andmise ja kandmise kord”

 

Viited dokumentidele:

pdf-fileKutsesobivus.pdf

pdf-fileKommenteeritud päästeseadus.pdf

pdf-fileÕnnetushüvitis.pdf

 

 

Leave a Reply