Põhikiri

Share on FacebookEmail this to someoneShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this page

Päästeliidu põhikiri

 

 ÜLDSÄTTED

 1. Päästeliit on Eesti vabatahtlike päästeala organisatsioonide ühendus ja on päästeala vabaühenduste avalike huvide ühiseks teostamiseks ja kaitseks asutatud mittetulundusühing, mille asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.
 2. Päästeliidu põhieesmärkideks on Eestis tegutsevate päästeala vabatahtlike ühenduste ühistegevuse arendamine, liikmete ühiste huvide eest seismine, ühistegevuse heade tavade tutvustamine ja rakendamine, ning avalikkuse ja oma liikmete kaasamine Eestis kodanikuühiskonna arendamisse.
 3. Päästeliit võib välja anda stipendiume ning tegeleda koolitustegevusega.

LIIKMELISUS

 1. Päästeliidu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga Eestis avalikes huvides tegutsev päästeala vabatahtlike ühendus.
 2. Nõukogu võib kehtestada väljaspool Päästeliidu liikmeskonda eristaatusi (nt toetaja- või auliikmed), kellele ei rakendu seadusest ja põhikirjast tulenevad Päästeliidu liikmete õigused ja kohustused.
 3. Päästeliidu liikmeks astumiseks esitatakse Päästeliidu juhatusele ettenähtud vormil avaldus. Liikmeks vastuvõtmise otsustab Päästeliidu nõukogu kuu aja jooksul või nõukogu otsusega mittenõustumisel järgmine üldkoosolek.
 4. Kõik liikme õigused ja kohustused tekivad pärast jooksva aasta liikmemaksu tasumist. Liikmete ja maksude arvestust peab juhatus.
 5. Päästeliidust väljaastumiseks esitab liige juhatusele avalduse, mis rahuldatakse kuu aja jooksul, kui liige on tasunud oma võlad Päästeliidu ees, sh jooksva aasta liikmemaksu.
 6. Liikme võib Päästeliidust välja arvata nõukogu 2/3 poolthäälte enamusega seaduses sätestatud korras ja alustel, kui liige ei järgi käesolevat põhikirja, rikub üldtunnustatud eetikanorme või ei tasu liikmemaksu.
 7. Juhatus teatab väljaarvamise ettepanekut arutava nõukogu koosoleku toimumisest väljaarvatavale liikmele vähemalt kaks nädalat ette. Väljaarvataval liikmel on õigus esitada oma selgitused ja nõuda küsimuse arutamist üldkoosolekul vastavalt seadusele.
 8. Päästeliidu liikmete õigused ja kohustused tulenevad seadusest, põhikirjast ja üldkoosoleku otsustest.

JUHTIMINE

 1. Päästeliidu üldkoosolekul on kõik seadusest tulenevad õigused, mida pole põhikirjaga antud nõukogu pädevusse.
 2. Üldkoosolek toimub vähemalt korra aastas seadusega ette nähtud juhtudel ja korras või vastavalt vajadusele. Üldkoosoleku kokkukutsumisest teatatakse vähemalt 14 kalendripäeva ette e-posti teel. Üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata osalejate arvust.
 3. Üldkoosolekute vahelisel ajal täidab üldkoosoleku ülesandeid volinike koosolek (põhikirjas, nõukogu statuudis ja igapäevases asjaajamises nimetatud „nõukogu“). Nõukogu pädevuses on üldkoosolekute vahelisel ajal lisaks seaduses ja põhikirjas sätestatule juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine, juhatuse tegevuse üle järelvalve teostamine ning juhatuse esindusõiguse laiendamine ja piiramine, ning juhatuse koostatud Päästeliidu eelarve ja tegevuskava ning aastaaruannete heakskiitmine enne üldkoosolekule esitamist.
 4. Nõukokku kuuluvad isikud valib Päästeliidu liikmete poolt esitatud kandidaatide seast üldkoosolek vastavalt seadusele kolmeks aastaks. Nõukogu liige võib tagasi astuda enne volituste lõppemist, teatades sellest nõukogule vähemalt kuu aega ette.
 5. Nõukokku valitakse 5-10 liiget, nõukogu täpse suuruse ja territoriaalse esindatuse põhimõtted määrab üldkoosolek.
 6. Nõukogu kinnitab enda töökorralduse (nõukogu statuut) ning valib endi seast esimehe. Nõukogu koosolekute kokkukutsumisele ja läbiviimisele ei kohaldata seaduses ja põhikirjas üldkoosoleku kohta sätestatut.
 7. Päästeliitu juhib ja esindab igapäevaselt ühe- kuni viieliikmeline juhatus, mis valitakse nõukogu poolt kuni kolmeks aastaks. Juhatuse liikmete tasustamise kord ja lepingute sõlmimine on nõukogu pädevuses.

LÕPPSÄTTED

 1. Kõigis olukordades, mida pole põhikirjaga ette nähtud, kohaldatakse seaduses sätestatut.
 2. Päästeliidu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses ettenähtud korras.
 3. Päästeliidu tegevuse lõpetamisel annab likvideerija nõuete rahuldamisest ülejäänud vara ja rahalised vahendid üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalikõiguslikule juriidilisele isikule.

Käesolev põhikirja redaktsioon on kinnitatud Päästeliidu üldkoosolekul 17. novembril 2012. aastal Nelijärvel.